Ranking chwilówek – najlepsze oferty 2019


W rankingu chwilówek, niskokwotowych pożyczek gotówkowych, na pierwszych miejscach plasują się pożyczki za darmo, przy których RRSO wynosi 0 proc. Pomocą przy zaciąganiu kredytów i pożyczek są różne zestawienia, porównania i rankingi, jakie można znaleźć w internecie.

Ważne, aby były one rzetelnie przygotowane i zawsze prezentowały aktualne informacje o produktach finansowych. Ranking chwilówek na przykład pozwoli nam szybko i skutecznie wskazać najkorzystniejszą propozycję szybkiej pożyczki gotówkowej spośród ofert na 2019 rok.

ReklamaCzym jest chwilówka?
Nazwa “chwilówka” może być wieloznaczna. Oznacza pożyczkę gotówkową udzielaną przez firmy pożyczkowe działające poza sektorem bankowym. Jednocześnie jednak wzięła się ona od dwóch różnych cech takich zobowiązań finansowych. Z jednej strony chwilówka to “szybka” pożyczka gotówkowa, którą można zaciągnąć w rekordowo krótkim czasie, zwłaszcza w porównaniu z kredytami gotówkowymi w bankach, gdzie często na wydanie decyzji kredytowej i na przelew pieniędzy na konto bankowe klienta trzeba czekać nawet do kilku dni.

Jednak można też nieco inaczej tłumaczyć nazwę “chwilówka“. To pożyczka zaciągana na chwilę, czyli na krótki czas, którą trzeba będzie szybko spłacić.

Oba tłumaczenia są jak najbardziej poprawne i zgodne z rzeczywistym stanem rzeczy. Chwilówki pozostają niskokwotowymi pożyczkami udzielanymi zwykle na maksymalnie kilka miesięcy.

ReklamaPodstawa prawna udzielania chwilówek
Każda firma pożyczkowa przy udzielaniu chwilówek musi posiłkować się przepisami Kodeksu cywilnego dotyczącymi pożyczek.
W art. 720 Kodeksu cywilnego ustawodawca wskazał, że umowa pożyczki zobowiązuje dającego pożyczkę do przeniesienia na własność biorącego określonej ilości pieniędzy lub rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku. Pożyczkobiorca, czyli osoba biorąca pożyczkę, zobowiązuje się na podstawie tej samej umowy zwrócić tę samą ilość pieniędzy albo tę samą ilość rzeczy tego samego gatunku i tej samej jakości. Pożyczka nie musi być odpłatna. Jeśli jej kwota przekracza 1000 zł, to umowa powinna być podpisana w formie dokumentowej, na piśmie.

Dodatkowo przy spełnieniu określonych warunków pożyczka chwilówka może być uznana za kredyt konsumencki. Świadczy o tym art. 3 Ustawy z dnia 12 maja 2011 roku o kredycie konsumenckim, która była nowelizowana w 2016 roku. Wskazano w nim, że umowa o kredyt konsumencki jest umową o kredyt w wysokości nie większej niż 255 550 zł albo równowartości tej kwoty w walucie innej niż waluta polska, którego kredytodawca w zakresie swojej działalności udziela lub daje przyrzeczenie udzielenia konsumentowi. Pożyczka musi być przy tym odpłatna, aby była tożsama z kredytem konsumenckim. Wyjątkiem od reguły będą jednocześnie popularne w Polsce pożyczki chwilówki za darmo, udzielane przez wiele firm pożyczkowych.

ReklamaKto udziela chwilówek?
Na to pytanie większość z nas odpowie, że firmy pożyczkowe. To specyficzne podmioty gospodarcze na polskim rynku finansowym. Obecnie każda firma udostępniająca klientom pożyczki chwilówki i inne pożyczki gotówkowe musi być wpisana do Rejestru Instytucji Pożyczkowych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego (KNF).

Wymóg ten wynika bezpośrednio z przepisów art. 59aa-59ag Ustawy z 23 marca 2017 roku o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami. Znowelizowała ona Ustawę z dnia 12 maja 2011 roku o kredycie konsumenckim.

Wpis do rejestru KNF może otrzymać na swój wniosek firma pożyczkowa, która uiści odpowiednią opłatę z tego tytułu oraz spełni następujące wymagania:
– prowadzi działalność pożyczkową wyłącznie w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółki akcyjnej;
– ma kapitał zakładowy w wysokości co najmniej 200 tys. zł;
– jej kapitał zakładowy pochodzi z wkładów pieniężnych wspólników, a nie z emisji obligacji lub ze źródeł kredytowych;
– członkami zarządu, rady nadzorczej i komisji rewizyjnej lub prokurentami takiej firmy nie są osoby skazane prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwa przeciwko wiarygodności dokumentów, mieniu, obrotowi gospodarczemu, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi czy przepisom skarbowym.

Ile kosztuje pożyczka chwilówka?
Tym, co najbardziej interesuje klientów poszukujących ofert na pożyczki chwilówki, jest ich cena. Nie może być ona ustalana dowolnie przez pożyczkodawców. Koszty pożyczki – odsetkowe i pozaodsetkowe – muszą bowiem mieścić się w ustalonych limitach.

Maksymalny limit kosztów odsetkowych przy chwilówkach obecnie stanowi równowartość odsetek maksymalnych, które określa art. 359 Kodeksu cywilnego. Oblicza się je jako dwukrotność sumy stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego (NBP) i 3,5 punktu procentowego. W marcu 2019 roku stopa referencyjna NBP wynosiła 1,5 proc., przez co odsetki maksymalne, a tym samym maksymalny limit kosztów odsetkowych, wynosiły 10 proc. w skali roku.

Do tego firmy pożyczkowe muszą stosować się do ograniczenia kosztów pozaodsetkowych. Nie mogą one wynosić więcej niż suma 25 proc. całkowitej kwoty pożyczki i 30 proc. iloczynu całkowitej kwoty pożyczki oraz okresu jej spłaty wyrażonego w dniach do 365.

Do tego całkowity koszt chwilówki w okresie jej spłaty nie może przekroczyć kwoty udzielonego zobowiązania. Według ustawy antylichwiarskiej koszt ten obowiązuje przez okres 120 dni od momentu wypłaty gotówki z pierwszej pożyczki. Nie ma przy tym znaczenia, ile w tym czasie pożyczek zostanie przez pożyczkodawcę udzielonych klientowi.

Najlepsze oferty na 2019 – ranking chwilówek
Dla wyboru najkorzystniejszych cenowo chwilówek warto sięgnąć po ranking chwilówek, na przykład href=”https://www.totalmoney.pl/ranking-chwilowek” target=”_blank”>na stronie Totalmoney.pl. Przygotowano tam ranking chwilówek na kwotę 1000 zł udzielanych na 1 miesiąc. Na kolejnych miejscach zestawienia znalazły się w 2019 roku głównie oferty pożyczek bezpłatnych, ze spłatą na koniec okresu kredytowania. Takie pożyczki zaoferują:
– Ferratum Money – Pożyczka na krótko,
– Lendon – Szybka Pożyczka,
– Net Credit,
– Miloan,
– Vivus.pl – Szybka Pożyczka,
– KasaTak!,
– Lew Pożyczka,
– Minipożyczka.pl,
– Visset.pl,
– Extraportfel.pl.

Cechą charakterystyczną wszystkich wspomnianych pożyczek jest to, że są to chwilówki, w przypadku których RRSO wynosi 0 proc. Klient oddaje do firmy pożyczkowej po założonym okresie kredytowania dokładnie taką samą kwotę pożyczki, jaką otrzymał.

Artykuł sponsorowany

Odsłon: 517 komentarze: 0 Wrzuć na Facebooka 10:03, 16.03.2019r.